Regisztráció Kosár 0 Ft

Adatvédelmi Tudnivalók

 

 

 1. Bevezetés
 2. Személyes adatokkal kapcsolatos fogalmak és értelmek
 3. Adatkezelés célja és alapelvei
 4. Az adatkezelés időtartama
 5. Az adatokhoz hozzáférők köre
 6. Az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai
 7. A személyes adatok kezelésével kapcsolatos magyarázatok
 8. A személyes adatok gyűjtését igénylő szolgáltatások
 9. Választási lehetőségek biztosítása (fel-és leiratkozás)
 10. Egyéb jogi tudnivalók
 11. Másolatkészítés
 12. Az információ tulajdonjoga

 

 

 

 

I. Bevezetés

 Ugrás az oldal tetejére

Az Ön személyes adatainak védelme a Hanza-Team Kft. és partnerei számára kiemelt fontosságú. A weboldalunk használata közben megadott, azonosításra alkalmas, személyes jellegű adatok begyűjtése és feldolgozása megfelel az érvényben lévő magyar adatvédelmi előírásoknak az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerint. Az Ön adatait bizalmasan kezeljük és harmadik fél számára nem továbbítjuk. kivéve, ha ez a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen (pl. posta, futárszolgálat). Munkatársaink, partnereink és szolgáltatóink titoktartási kötelezettséggel tartoznak felénk.

A Hanza-Team Kft. elkötelezett a webáruház szolgáltatás minőségének a legmagasabb szinten tartása iránt, azonban a szolgáltatás használatából eredő esetleges károkért felelősséget nem vállal.

Jelen Szabályzatban kinyilvánítjuk azokat az elveket, melyek meghatározzák a személyes adatok védelmével kapcsolatos politikánkat és mindennapos gyakorlatunkat, bemutatjuk azokat a szolgáltatásokat, melyek során látogatóinktól személyes adatokat kérünk, nyilatkozunk továbbá arról, hogy milyen célokra, és hogyan használjuk fel az ilyen jellegű adatokat, illetve hogyan biztosítjuk a személyes adatok megőrzését és védelmét.

Az web áruházon keresztül leadott rendelésekre vonatkozó adatkezelési és adatvédelmi szabályokat az internet szolgáltatásra vonatkozóan az Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák.

A Szabályzat kialakítása során figyelembe vettük a vonatkozó hatályos jogszabályokat, illetve a fontosabb nemzetközi ajánlásokat, különös tekintettel az alábbiakra:

 • A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú Rendeletére (2016. április 27.) (Gdpr.)
 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info. tv.)
 • Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény
 • Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (Eht.)
 • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Eker. tv.)
 • 4/2012. (I. 24.) NMHH rendelet a nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltatáshoz kapcsolódó adatvédelmi és titoktartási kötelezettségre, az adatkezelés és a titokvédelem különleges feltételeire, a hálózatok és a szolgáltatások biztonságára és integritására, a forgalmi és számlázási adatok kezelésére, valamint az azonosító kijelzésre és hívásátirányításra vonatkozó szabályokról (Akr.)
 • 2/2015 (III.30.) NMHH rendelet az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól (Eszr.)
 • A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, (DM. törvény)
 • A Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesületének a tartalomszolgáltatásra vonatkozó működési, etikai és eljárási szabályzata, különös tekintettel a személyes adatok és információk kezeléséről és védelméről szóló 2. számú mellékletre
 • Az Online Privacy Alliance ajánlásai.

 

Amennyiben látogatóink közül bárki úgy érzi, hogy a jelen szabályzatban foglaltakon túlmenően további kérdése lenne, vagy problémája merülne fel, illetve olyan észrevételt tenne, amely a Szabályzat alapján számára nem, vagy nem teljesen egyértelmű, illetve magyarázatra szorul, kérjük, lépjen kapcsolatba a személyes adatok védelmének biztosításáért felelős kollégánkkal az alábbi elérhetőségek valamelyikén. Személyes adataik kezelésével és az EU Általános Adatvédelmi Rendelete szerinti jogaik gyakorlásával kapcsolatban, bármely érintett Hanza-Team Kft. vásárló/online vásárló az adatvédelmi felelőshöz fordulhat. A bejelentést magyarul lehet megtenni.

Hanza-Team Kft.

Levelezési cím: 4034 Debrecen, Vágóhíd u.8.

Adatvédelemért felelős személy: Csonka Mária

Tel.: +36-52-696-204

E-mail: info@hanzamunkaruha.hu

Személyes konzultáció vevőinknek és partnereinknek:

Helyszín: HU-4034 Debrecen, Vágóhíd u.8.

Ideje: Nyitvatartási időben, és csakis telefonon vagy e-mailen előre egyeztetett időpontban.

 

Látogatóink kérése esetén a kérelemben foglaltaknak megfelelően minden esetben részletes tájékoztatást nyújtunk a kezelt személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről.

A Hanza-Team Kft. vállalja, hogy amennyiben bármilyen módon változtatná a személyes adatok kezelését elveiben és gyakorlatában, ezekről a változásokról előzetesen értesíti a hanzamunkaruha.hu látogatóit, hogy azok mindig pontosan és folyamatosan ismerjék az hanzamunkrauha.hu online-portál egész területén érvényes adatkezelési elveket és gyakorlatot. A Hanza-Team Kft. ezzel vállalja, hogy a személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló jelen Szabályzat mindig a ténylegesen alkalmazott elveket és a valóságos gyakorlatot tükrözi.

 

II.Személyes adatokkal kapcsolatos fogalmak és értelmek

  Ugrás az oldal tetejére

Személyes adat:
azonosított vagy azonosítható természetes személyre („Vevő/honlap látogató”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

Adatkezelés:
a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

Adatkezelő:
az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is;

Adatfeldolgozó:
az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a Szolgáltató nevében személyes adatokat kezel.

 

III. Adatkezelés célja és alapelvei

 Ugrás az oldal tetejére

A személyes adatkezelés célja:

 • A látogató által kezdeményezett regisztrációjával létrehozunk számára a hanzamunkaruha.hu –n keresztül egy felhasználói fiókot, így a Hanza-Team Kft. honlapján a teljes termékkínálathoz hozzáfér.
 • A látogató/vásárló elektronikus úton kapcsolatba lépett a Hanza-Team Kft. –vel, és a hanzamunkaruha.hu –n leadott rendelés teljesítéséhez, kiszállításához, illetve a vásárlással kapcsolatos egyéb célok miatt (rendelés lemondás, módosítás stb.) azaz az ügyfél adatainak kezelés, az azonosíthatósága.
 • A látogató/vásárló nem köteles az adatait megadni, de amennyiben az adatait nem adja meg, sajnos nem áll módunkban felvenni vele a kapcsolatot.
 • A vásárló értesítése a weboldallal kapcsolatos változásokról, mely hírlevél formájában történik.
 • Különböző látogatói statisztikák készítése, saját felhasználásra

 

A személyes adatok kezelésének alapelvei:

 1. a) kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
 2. b) gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon („célhoz kötöttség”);
 3. c) az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);
 4. d) pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden ésszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);
 5. e) tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé („korlátozott tárolhatóság”);
 6. f) kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

A Társaság valamennyi általa folytatott adatkezelés során a fenti alapelvek figyelembevételével jár el és megteszi a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az adatkezelés elveinek való megfelelést igazolni tudja („elszámoltathatóság”).

A személyes adatok kezelésének jogalapja:

Adatkezelést csak akkor lehet folytatni, ha a megfelelő jogalap rendelkezésre áll. Megfelelő jogalap hiányában jogszerűen adatkezelés nem folytatható. Ilyen jogalap lehet:

 • ha az adatkezelés törvényen alapult, azaz a Hanza-Team Kft. -re vonatkozó jogi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges (pl. adózási, számviteli kötelezettségek teljesítése, Eht. bizonyos kötelező rendelkezései)
 • ha a weboldal látogató/vásárló hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez (pl. direkt marketing célú hozzájárulás.)
 • ha az a Hanza-Team Kft. jogos érdekén alapult (pl. csalások megelőzése érdekében folytatott adatkezelés, profilozás)
 • ha az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges; (pl. általános szerződési feltételek teljesítéséhez)
 • ha az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges (pl. eltűnt személy keresése érdekében folytatott adatkezelés)

 

IV. Az adatkezelés időtartama:

 Ugrás az oldal tetejére

A regisztráció során megadott adatok addig kerülnek tárolásra, amíg a felhasználó/vevő azok törlését nem kéri.

A webáruház oldalain leadott rendelésekből készült számla adatai a hatályos számviteli törvényben meghatározott ideig kerülnek tárolásra.

A látogatottsággal kapcsolatos technikai adatok (IP cím, operációs rendszer, böngésző típus, stb.) 1 évig tárolódnak, ezt követően az üzemeltető csak látogatottsági statisztikaként őrzi meg aggregált formában.

A felhasználó/vevő adataiból általános és/vagy automatikus statisztikai módszerekkel készített kimutatásokat, elemzéseket a hanzamunkaruha.hu webáruház korlátlan ideig megőrzi. Ezen adatokból nem lehet az érintettre vonatkozó következtetéseket levonni.

 

V. Az adatokhoz hozzáférők köre:

 Ugrás az oldal tetejére

A személyes adatokhoz csak az illetékes munkaköröket betöltő személyek férhetnek hozzá – magas szintű hozzáférési kontrollok alkalmazása mellett.

 

VI. Az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

 Ugrás az oldal tetejére

Az Érintett kérheti a Hanza-Team Kft. –től a:

 • rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
 • személyes adatainak helyesbítését,
 • személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy kezelésének korlátozását.

Hozzáférés joga:

Az érintett jogosult arra, hogy a Hanza Team Kft. -től visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon. A Hanza Team Kft. az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért a Hanza Team Kft. az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az Érintett másként kéri.

Helyesbítéshez való jog:

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére a Hanza Team Kft. indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Törléshez való jog:

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére a Hanza Team Kft. indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, a Hanza Team Kft. pedig köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték.
 2. az érintett visszavonja az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. az Érintett az Általános Adatvédelmi Rendelet 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az Érintett az Általános Adatvédelmi Rendelet 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;
 4. a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 5. a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 6. a személyes adatok gyűjtésére az Általános Adatvédelmi Rendelet 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor (gyermek hozzájárulására vonatkozó feltételek).

Adatkezelés korlátozásához való jog:

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére a Hanza Team Kft. korlátozza az adatkeze-lést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. a) az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. b) az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítésé-hez vagy védelméhez; vagy
 4. d) az Érintett az Általános Adatvédelmi Rendelet 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Hanza Team Kft. jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

Adathordozhatósághoz való jog:

Az Érintett továbbá jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Hanza Team Kft. rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. Továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

(i) az adatkezelés az Általános Adatvédelmi Rendelet

- 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja

- vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson,

- vagy az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul,

és

(ii) az adatkezelés automatizált módon történik.

Az érintetti joggyakorlás általános szabályai:

A Hanza Team Kft. indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a Hanza Team Kft. a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri.

A Hanza Team Kft. az Érintett részére a tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja. Ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a Hanza Team Kft., figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:
    a) ésszerű összegű díjat számíthat fel, vagy
    b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása a Hanza Team Kft. terheli.

Ha a Hanza Team Kft. -nek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az Érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

 

Jogérvényesítési lehetőségek:

Az Érintett a jogainak megsértése esetén a Hanza Team Kft. -vel szemben bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, a Hanza Team Kft. köteles bizonyítani. A per elbírálása a Debreceni Törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

A Hanza Team Kft. mentesül a károkozás felelőssége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Az Érintett a személyes adatai kezelésével kapcsolatos panasz esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat:

Dr. Péterfalvi Attila / Elnök

Postázási cím: HU-1530 Budapest, Pf.: 5.

Cím: HU-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400; Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: www.naih.hu

 

VII. A személyes adatok kezelésével kapcsolatos magyarázatok

 Ugrás az oldal tetejére

 

Amikor látogatóink a hanzamunkaruha.hu oldalain tartózkodnak, általában megtehetik ezt anélkül, hogy fel kellene fedniük saját kilétüket, vagy bármilyen személyes jellegű adatot kellene megadniuk. Ahhoz azonban, hogy online rendelést tudjanak leadni, és teljes körű online vásárlást lebonyolítani, hanzamunkaruha.hu/regisztráció oldal igénybevételekor szükségessé válik a látogatók bizonyos személyes adatainak (például nevének, postacímének vagy e-mail-címének) megadása, illetve ismerete.

Személyes azonosításra alkalmas adatokon, információn azokat a természetes személyekre vonatkozó személyes adatokat értjük, melyek segítségével valakit személyében azonosítani lehet, valakivel kommunikációs kapcsolatba lehet kerülni, vagy valakinek meg lehet határozni a fizikai elérhetőségét – ideértve, de nem korlátozva az alábbiakra: név, lakáscím, postacím, telefonszám, faxszám, e-mail-cím, banki minősítés, társadalombiztosítási szám, adóhatósági azonosító, hitelkártya információ, ügyfélprofilok, biometrikus azonosítók.

Nem minősülnek személyes adatnak azok az anonim információk, melyeket a személyes azonosíthatóság kizárásával gyűjtenek és természetes személlyel nem hozhatóak kapcsolatba, illetve azok a demográfiai adatok sem minősülnek személyes adatnak, melyeket úgy gyűjtenek, hogy nem kapcsolják hozzá azokat azonosítható személyek személyes adataihoz, s ezáltal nem állítható fel kapcsolat természetes személlyel.

Harmadik fél által – a szükséges hozzájárulás alapján – biztosított személyes adatokon azokat a személyes azonosításra alkalmas adatokat, információkat értjük, amelyek a szolgáltatást igénybe vevő személyre, azaz a látogatóra vonatkoznak, de azokat a szolgáltató a jogszabályi előírások megtartásával harmadik fél közreműködése során gyűjti és biztosítja.

Általános elvként nyilvánítjuk ki, hogy minden olyan esetben, amikor személyes adatokat kérünk látogatóinktól, a szükséges tájékoztató szöveg elolvasása és értelmezése után szabadon dönthetnek arról, megadják-e a kért információkat. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy amennyiben valaki nem adja meg személyes adatait, olykor előfordulhat, hogy nem tudja az adott, személyes adat megadásához kötött szolgáltatást igénybe venni.

A Hanza Team Kft. semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, amelyek faji eredetre, nemzeti, nemzetiségi és etnikai hovatartozásra, politikai véleményre vagy pártállásra, vallásos vagy más meggyőződésre, egészségi állapotra, kóros szenvedélyre, szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak.

Jelen Szabályzat a látogatók nem nyilvánosságra szánt, hanem a Hanza-Team Kft. rendelkezésére bocsátott személyes adatainak védelmével kapcsolatos. Ha valaki önszántából nyilvánosságra hozza saját személyes adatait vagy azok egy részét, az ilyen információkra a Szabályzat hatálya nem terjed ki.

Egyes szolgáltatásaink igénybevételéhez szükséges regisztráció során olykor elemi demográfiai adatokat (kor, nem, végzettség, foglalkozás, családi állapot, lakóhely) is kérünk látogatóinktól. Az ilyen adatokat egyfelől elemzési célokra, másfelől szolgáltatásaink minőségének javításához, fejlesztéséhez, továbbá a látogatók igényeinek teljes körű kielégítéséhez alkalmas szolgáltatások nyújtásának elősegítésére használjuk fel.

Amennyiben, a hanzamunkaruha.hu egyes oldalain regisztrációra kérjük látogatóinkat, minden esetben feltüntetjük, hogy mely adatokat, milyen célból és feltételek mellett kérjük "kötelező" jelleggel megadni. A kötelező kifejezés jelen esetben nem az adatfelvétel kötelező jellegére utal, hanem arra, hogy vannak olyan rekordok, amelyek kitöltése nélkül a regisztráció sikerrel nem zárulhat, így bizonyos mezők kitöltetlenül hagyása, vagy nem megfelelő kitöltése a regisztráció elutasításához vezethet.

Amennyiben a hanzamunkaruha.hu egyes szolgáltatásait és oldalait a Hanza-Team Kft. a vele üzleti kapcsolatban álló cégekkel állíttatja elő, illetve üzemelteti, és az ilyen szolgáltatás során személyes adatok gyűjtésére kerül sor, akkor az adatok ugyanúgy a Hanza-Team Kft. felhasználási, adatkezelési jogkörébe tartoznak, mint amikor az ilyen információkat saját maga gyűjti és tárolja. Az effajta együttműködés során a Hanza-Team Kft. üzemeltető partnere – a Hanza Team Kft. nevében és képviseletében eljárva a Hanza-Team Kft. javára – gyűjti a személyes adatokat, és a jelen Szabályzat hatálya kiterjed az ilyen esetekre is. Ebben az esetben a partner a Hanza-Team Kft. adatfeldolgozójaként jár el, és ebben az esetben az adatok hozzáférhetővé tételéhez nincs is szükség a látogató előzetes hozzájárulására. Amikor az hanzamunkaruha.hu valamely tartalompartnerével közös (co-branded) szolgáltatást tart fent, a személyes adatok felhasználási joga közös, de a jelen Szabályzatban foglaltak – a partnerrel fennálló szerződéses kapcsolat során előírt azonos tartalmú adatkezelésre vonatkozó szabályoknak megfelelően – ekkor is érvényesek. A fentiekben említett adatkezelések esetében az adatszolgáltatás során egyértelműen feltüntetésre kerül az adatkezelő személye.

A látogatóink által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat megfelelő jogcím hiányában semmilyen körülmények között nem adjuk harmadik fél számára tovább.

A szolgáltatások teljes körű megvalósításához azonban olykor szükség van arra, hogy látogatóink bizonyos személyes adatait harmadik fél részére – ideiglenes jelleggel – a szükséges hozzájárulás megadása esetén – adatkezelés céljából – átadjuk. Amennyiben szolgáltatási oldalainkon például online fizetésre kerül sor, a fizetéshez szükséges hitelkártya számát a Hanza-Team Kft. nem ismeri meg, azt közvetlenül a pénzintézeti szolgáltató részére adja meg az ügyfél. Ha a hanzamunkaruha.hu oldalain olyan vásárlásra kerül sor, melynek eredményeként a megvásárolt terméket el kell juttatni a vásárló számára, a kiszállítást végző – a szolgáltatás kezdőoldalán feltüntetett – partnervállalat számára átadjuk a szállítandó terméket, annak árát, a címzett nevét, az átvevő okmányának számát (pl. személyi igazolvány szám) és postai címét, de a csomagszállító partnerünk ezeket az adatokat a szállítás kivételével nem használhatja fel más célokra. Az adattovábbításhoz való hozzájárulás nélkül nincsen lehetőség a személyes adatok ilyenfajta kezelésére.

Amennyiben az arra feljogosított hatóságok a jogszabályokban előírt módon (bűncselekmény gyanújával, hivatalos adat-lefoglalási határozatban) kérik fel személyes adatok átadására a szolgáltatót, a Hanza-Team Kft. – törvényi kötelezettségének eleget téve – átadja a kért és rendelkezésre álló információkat. Amennyiben látogatóink személyes adatokat bocsátanak a rendelkezésünkre, minden szükséges lépést megteszünk, hogy biztosítsuk ezeknek az adatoknak a biztonságát – mind a hálózati kommunikáció (tehát online adatkezelés) során, mind az adatok tárolása, őrzése (tehát offline adatkezelés) során.                                 Amennyiben olyan szolgáltatásokról van szó, amelynek során, személyes adatokat kell az ügyfeleinknek online módon elküldeniük a szolgáltatás igénybevételéhez, az ilyen üzenetek számára megfelelő védelmet nyújtó csatornát (SSL-alapú csatlakozást) biztosítunk.

Amint a személyes adatok a Hanza Team Kft. informatikai infrastruktúráján belülre kerültek, az adatok megőrzésével és védelmével kapcsolatos teendőket a Hanza-Team Kft. Informatikai Biztonsági Politikája és Informatikai Biztonsági Szabályozásában lefektetett elvek, eljárások és biztonsági kontrollok írják elő, melyek betartásáért a vállalat minden dolgozója, munkatársa felelős. (az aláhúzottaknak linken kellene ide kapcsolódniuk)

 

VIII. A személyes adatok gyűjtését igénylő szolgáltatások

Ugrás az oldal tetejére

 Regisztráció:

 

A hanzamunkaruha.hu szolgáltatásainak igénybevételéhez bizonyos esetekben (vásárlás, számázás, megrendelés) szükség van regisztrációs formanyomtatványok kitöltésére. Ezen az oldalon a kapcsolatfelvételhez szükséges személyes adatokat (név/cégnév, számlázási és szállítási cím, telefonszám, e-mail-cím, kapcsolattartó neve, illetve a majdani belépésekhez szükséges jelszó) szükségesek. Ezeket az első vásárlás alkalmával rögzítjük, miután rögtön kap egy visszaigazoló e-mailt. A kedves vásárló/vevő/látogató köteles az általa megadott jelszót bizalmasan kezelni.

Amennyiben az azonosítás során a Vevő/felhasználó egyedi azonosítója és jelszava helyes megadását követően a vásárló adatai arra jogosulatlan 3. személy birtokába kerültek, az ebből eredő károkért illetve hátrányokért a Hanza-Team Kft. felelősséget nem vállal.  

 

Online fizetés:

Amennyiben fizetős szolgáltatás igénybevételéhez kérünk személyes adatokat megadni, úgy olyan további személyes adatokat is elkérhetünk, mint a szállítási cím, hitelkártya száma, prepaid kártya száma stb. Ezekre az adatokra a fizetési folyamat teljesítése, lezárása, illetve az értesítési és szállítási kötelezettségek szerződésszerű teljesítése végett van szükség.

Sütik:

Anonim látogatóazonosító (süti) elhelyezése.         Az anonim látogatóazonosítók (sütik) olyan fájlok vagy információdarabok, amelyek az honlapot látogató számítógépén (vagy más internetképes készülékén, mint okos telefon vagy táblagép) tárolódnak, amikor meglátogatja a hanzamunkaruha.hu oldalt. Egy süti általában tartalmazza a webhely nevét, ahonnan az jött, a saját „élettartamát” (vagyis, hogy milyen hosszan marad a készüléken) és az értékét, ami általában egy véletlenszerűen generált egyedi szám. A sütiket arra használjuk, hogy a későbbiekben jobban testre lehessen szabni a hanzamunkaruha.hu oldalunkat, a termékeinket az látogatók érdeklődésének és igényeinek megfelelően kínáljuk, ezáltal könnyebb legyen oldalaink használata. A sütik segítenek felgyorsítani a jövőbeni tevékenységeit és jobbá tenni az élményt oldalaink használata közben. A sütik anonim, összesített statisztika készítésére is alkalmasak, így jobban megérthetjük, hogy az emberek hogyan használják az oldalainkat és így javítani tudunk azok struktúráján és tartalmán. Ebből az információból nem tudjuk a látogatót/vásárlót személy szerint azonosítani. A hanzamunkaruha.hu oldalain használunk:

 • Munkamenet sütik, melyek ideiglenesek, azaz addig maradnak a készüléken, amíg a vásárló/látogató el nem hagyja a hanzamunkaruha.hu oldalát.
 • Szükséges sütiket:
 • Alapvetően ahhoz szükségesek, hogy a hanzamunkaruha.hu oldalak jól működjenek, lehetővé teszik Önnek, hogy mozogjon webhelyeinken és használja a különböző funkciókat.
 • Például a korábbi lépésekre, beírt szövegre való emlékezés megkönnyíti a használatot, amikor visszanavigál egy oldalra ugyanabban a munkamenetben.
 • Ezek a sütik nem azonosítanak egyénileg.

Más oldalak is gyűjtenek információt pixel tag -eket használva, amelyeket meg lehet osztani harmadik féllel. Ez közvetlenül támogatja a promóciós tevékenységeinket és weboldalfejlesztésünket. Például látogatóink weboldal használati információját meg lehet osztani reklámügynökségekkel, hogy hatékonyabban tudjuk használni az online hirdetéseket a weboldalainkon. Mindamellett az információ nem személyesen azonosító, habár köthető a személyes adatokhoz.

Harmadikfeles szolgáltatók

A szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan számos esetben külső szolgáltatókat veszünk igénybe. A külső szolgáltatók rendszereiben kezelt személyes adatok tekintetében a külső szolgáltatók saját adatvédelmi tájékoztatójában foglaltak az irányadók.

 • Facebook

A Facebook Inc. (a továbbiakban „Facebook”) hirdetési kampányok követéséhez, illetve méréséhez, valamint a webhely látogatások alapján készített egyéni közönségek (re marketing) létrehozásához és a Facebook Analytics szolgáltatás használatához egy Facebook Pixel nevű, rövid java script (böngészőben futó programkód) kódrészletet használunk. A Facebook Pixel a weboldal látogatáskor munkamenethez kapcsolódó információkat gyűjt és továbbít a Facebook felé HTTP fejléceken keresztül – ilyen információk lehetnek a látogató IP-címe, a látogatás időpontja, a használt böngésző, a megtekintett oldal (-ak) és a hivatkozás forrása. A Facebook ezeket az információkat a Pixel azonosító, illetve a Facebook cookie segítségével adott hirdetőhöz, illetve Facebook felhasználóhoz tudja kötni, így megállapítható az, hogy az adott látogató végzett-e valamilyen interakciót a hirdető bármelyik hirdetésével korábban, illetve, hogy megfelel-e bármilyen, hirdető által előzetesen meghatározott közönség attribútumnak, amely segítségével valamilyen hirdetési szegmensbe sorolható. A Facebook az összegyűjtött adatokat aggregált és anonimizált formában tárolja a saját adatközpontjaiban, maximum 180 napig. A Facebook süti szabályzata: https://www.facebook.com/policies/cookies/ Ha szeretnéd elutasítani a weben a Facebook -tól és a rendszerben részt vevő egyéb vállalatoktól az online érdeklődésalapú hirdetéseket, keresd fel ae European Interactive Digital Advertising Alliance webhelyét. Az elutasítást külön-külön kell elvégezned mindegyik általad használt böngészőben.

 

 • Linkek

Az hanzamunkaruha.hu oldalain rengeteg utalás, ugrópont található más szolgáltatók által fenntartott oldalakra, ahol a hanzamunkaruha.hu -nak semmilyen befolyása nincs a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatra. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy ha ilyen ugrópontokra kattintnak, más szolgáltatók oldalaira kerülnek át. Ilyen esetekben – ha szükségét érzik – olvassák el az oldalak szolgáltatóinak nyilatkozatát a személyes adatok védelmével kapcsolatban. Jelen Szabályzat csak az hanzamunkaruha.hu -hoz tartozó oldalakra érvényes.

 

IX. Választási lehetőségek biztosítása (fel- és leiratkozás)

Ugrás az oldal tetejére

 • Üzenetek, hírlevelek:

A hanzamunkaruha.hu az ide vonatkozó jogszabályok tiszteletben tartásával vállalja, hogy ügyfelei számára bármilyen üzenetet, hírlevelet csak az ügyfelek előzetes, kifejezett és önkéntes kérésére/hozzájárulására küldi el, és mindig biztosítja az effajta kommunikációs szolgáltatások megszüntetésének lehetőségét.

Azok az ügyfelek, akik az oldalainkon kínált hírlevél-szolgáltatás megrendelése után bármikor úgy döntenek, hogy nem szeretnék tovább a hírleveleket kapni, lemondhatják a szolgáltatás igénybevételét. Webáruházunkban a hírlevélre fel lehet iratkozni regisztráció nélkül is, mely bármikor törölhető.

Az üzemeltető nem köteles ellenőrizni, hogy a felhasználó által előzetesen megadott illetőleg a hozzájárulás, megadásakor biztosított adatok valósak, illetve helytállóak.

 

 • Speciális ajánlatok küldése:

Regisztrációhoz, előfizetéshez kötött szolgáltatásaink területén az új ügyfeleinknek egy első üdvözlő üzenetet küldünk, melyben olykor a szolgáltatáshoz fontos információkat is közlünk (például felhasználói név és jelszó megerősítése). Ügyfeleink számára – hozzájárulásuktól függően – bizonyos időközönként tájékoztató célú körleveleket küldünk új szolgáltatásainkról, speciális ajánlatainkról stb. Amennyiben ügyfeleink nem akarják az ilyen promóciós leveleket a továbbiakban fogadni azt bármikor, lemondhatják.

 • Értesítés a Hanza-Team Kft szolgáltatásainak a változásáról:

Amennyiben valamely szolgáltatáshoz kapcsolódóan, annak tartalmát, minőségét, igénybevételi lehetőségeit érintő változásokról kell információt továbbítanunk ügyfeleink számra, akkor a látogatói érdekek figyelemmel kísérése és érvényesítése céljából tájékoztatási kötelezettségünknek eleget téve értesítjük ügyfeleinket. Az ilyen szolgáltatás-értesítéseket minden ügyfelünk számára elküldjük. Az ilyen "értesítési listáról" nem lehet leiratkozni, mert az a szolgáltatással kapcsolatos, látogatói érdekeket érvényre juttató tájékoztatást megvalósító elemi kommunikációs igényeket elégíti ki. Mindazonáltal a hanzamunkaruha.hu vállalja, hogy az ilyen kommunikációs lehetőségeket csak a szükséges mértékben veszi igénybe, és az ilyen lehetőségeket marketing célokra nem használja fel.

 • Tájékoztató anyagok:

A hanzamunkaruha.hu bizonyos szolgáltatásaihoz  kapcsolódóan adott időközönként tájékoztató anyagokat küldünk ki ügyfeleinknek, melyekben a termékeinkről és szolgáltatásunkhoz kapcsolódó újdonságokról adunk hírt. Azok az ügyfelek, akik nem kívánnak ilyen leveleket kapni, egy ezt a szándékot tudató e-mail elküldésével a jövőben bármikor lemondhatják ezt a tájékoztató szolgáltatást.

 

X. Egyéb jogi tudnivalók

 Ugrás az oldal tetejére

 

A honlapon megjelenített információkat, dokumentumokat, vagy más írott anyagokat a Hanza-Team Kft. kizárólag tájékoztatás céljából teszi közzé. A Hanza-Team Kft. tájékoztatja látogatóit/vásárlóit, hogy weboldalainak böngészése egyúttal az alábbi feltételek elfogadását is jelenti:

 • A Hanza-Team Kft. weboldalai, illetve annak tartalma, vagy bármely részlete szerzői jogvédelem alá esnek. Az ehhez fűződő jogok gyakorlására kizárólag a Hanza-Team Kft. jogosult. A Hanza-Team Kft. logója és a tulajdonát képező, levédett márkanevek illetve kizárólagosan forgalmazott márkák a Hanza-Team Kft. kereskedelmi védjegyei.

A Hanza-Team Kft. előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a weboldalak tartalmának egészét vagy részeit bármilyen formában felhasználni, reprodukálni, átruházni, terjeszteni, átdolgozni, vagy tárolni. A Hanza-Team Kft. azonban beleegyezik abba, hogy – saját, személyes használatra a szabad felhasználás körében – Ön ezen oldalak tartalmát, vagy kivonatait számítógépén tárolja vagy kinyomtassa.

A Hanza-Team Kft. weboldalainak tartalma az eredetileg megfogalmazottak szerint, változtatás nélkül értendő. Előfordulhat, hogy a weboldalakon a Hanza-Team Kft. akaratától és ráhatásától független változtatás történik, ezért – ha jogszabály másként nem rendelkezik – a Hanza-Team Kft. semmilyen természetű felelősséget nem vállal az Ön előtt megjelenő weboldalai pontosságára, megbízhatóságára, aktualitására vagy tartalmára vonatkozóan, a honlapon elérhető információk, dokumentációk, vagy más írott anyagok tekintetében.

A Hanza-Team Kft. fenntartja a jogot, hogy weboldalait bármikor módosítsa, vagy átdolgozza, illetve elérhetőségüket korlátozza, vagy megszüntesse. A Hanza-Team Kft. nem garantálja, hogy a weboldalakhoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz. A honlap, illetve az ott elérhető információk, dokumentációk, vagy más írott anyagok hozzáféréséből, illetve azok közvetett vagy közvetlen felhasználásából, a honlap használatra alkalmatlan állapotából, vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból, vagy félreérhetőségből eredő károkért és/vagy veszteségért való felelősséget a Hanza-Team Kft. kifejezetten kizárja. A Hanza-Team Kft. nem vállal felelősséget olyan, harmadik fél által létrehozott, továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett, vagy publikált tartalmakért, melyekhez a Hanza-Team Kft. weboldalai kapcsolódnak, vagy amelyekre hivatkoznak.

 

XI. Másolatkészítés

 Ugrás az oldal tetejére

A Hanza-Team Kft. kiemelten fontosnak tartja, hogy modern, 21. századi vállalatként hozzájáruljon a fenntartható fejlődéshez. Kifejezett célja, hogy minél több területen vezesse be a papírmentes működést. Mindezekre tekintettel a vonatkozó jogszabályi előírások alapján az eredeti, papíralapú dokumentumokról hiteles elektronikus másolatok irattá történő átalakítását végzi a másolatkészítési rendben meghatározott feltételek szerint.

 

XII. Az információk tulajdonjoga

 Ugrás az oldal tetejére

A hanzamunkaruha.hu –n látható információk a Hanza-Team Kft. tulajdonába tartoznak. A weboldalak kialakítását és tartalmát törvényi elírások védik. Tilos továbbá a tőlünk származó információk, cikkek árusítása, bármilyen formában történő megváltoztatása és ismételt megjelenítése. A megjelent anyaggal kapcsolatosan minden további jogunkat fenntartjuk, és szükség esetén akár bírósági úton is érvényesítjük.

A Webáruházunkban történő regisztráció csak az adatvédelmi nyilatkozat elfogadásával teljes körű és érvényes.                                                                                  Az adatkezelésről, adatbiztonságról ÁSZF -ünk rendelkezik. Adatvédelmi nyilatkozat érvényes: 2018.09.24 –től visszavonásig.